×

РАБОТНО ВРЕМЕ

Пон. - Пет. - 9:00 - 18:00
Събота и Неделя само с уговорени срещи!

ДЕБЪГВАНЕ НА WORDPRESS: НАМИРАНЕ НА БАВНИ FILTERS И ACTIONS

За да установите защо вашият Wordpress сайт зарежда бавно, първото нещо, което трябва да направите е да разберете кои точно функции от използваната от вас тема или модули отнемат най-голям ресурс. Предлагам ви да използвате този код следвайки стъпките:

1. Поставете новият дебъг клас в index.php файла в главната директория на Wordpress инсталацията:

<?php
class Pmc_Debug
{
  protected static $_threshold_to_hide = 0.1;
  public static function get_threshold_to_hide() {
    return static::$_threshold_to_hide;
  }
  public static function set_threshold_to_hide( $time ) {
    static::$_threshold_to_hide = (float) $time;
  }
  public static function record_action( $name ) {
    $backtrace = debug_backtrace(false);
    if ( ! isset($backtrace[2]['args']) ) {
       return;
    }
    foreach ( $backtrace[2]['args'] as &$arg ) {
      $arg = ( is_string($arg) ) ? stripslashes($arg) : $arg;
    }
    $GLOBALS['pmc_action_timer'][microtime()][] = array(
      'name' => $name,
      'backtrace' => var_export($backtrace[2], true),
    );
  }
  public static function print_recorded_actions() {
    ?>
    <hr />
    <div style="padding: 10px; background-color: white; color: black; white-space: pre; text-align: left;">
    <pre>
    <?php
    $timetotals = array();
    $break = '<hr />';
    $eol = '<br />';
    $detail_list = $eol . $eol . $break . $eol . $eol;
    $detail_list .= 'Detail action list.' . $eol;
    if ( static::get_threshold_to_hide() > 0.0 ) {
      $detail_list .= 'Hiding items faster than ' . static::get_threshold_to_hide() . ' seconds.' . $eol;
    }
    $detail_list .= $eol . $break . $eol;
    reset($GLOBALS['pmc_action_timer']);
    $previous_item = array('timestamp' => array('sec' => 0.0, 'usec' => 0.0), 'items' => array());
    do {
      if ( ! isset( $timestamp ) ) {
        $timestamp = microtime();
      }
      if ( ! isset( $items ) ) {
        $items = array();
      }
      list($usec, $sec) = explode(" ", $timestamp);
      $sec = (float) $sec;
      $usec = (float) $usec;
      $timestamp_float = $sec + $usec;
      if ( $timestamp && ! isset($start_time) ) {
        $start_time = $timestamp_float;
      } else {
        $end_time = $timestamp_float;
      }
      if ( empty($previous_items['items']) ) {
        $diff = 0.0;
        $previous_items['items'][] = array('name' => 'nothing', 'backtrace' => '');
      } else {
        $diff = $timestamp_float - ( $previous_items['timestamp']['sec'] + $previous_items['timestamp']['usec'] );
      }
      if ( $diff > static::get_threshold_to_hide() ) {
        $previous = array();
        if ( ! empty($previous_items['items']) ) {
          foreach ( $previous_items['items'] as $previous_item ) {
            $previous[] = $previous_item['name'];
          }
        }
        foreach ( $items as $item ) {
          $detail_list .= $eol . round($diff, 3) . ' seconds between starting ' . implode(', ', $previous) . ' and starting ' . $item['name'] . $eol;
          if ( ! empty($previous_items['items']) ) {
            foreach ( $previous_items['items'] as $previous_item ) {
              $detail_list .= $previous_item['backtrace'] . $eol;
            }
          }
          $detail_list .= $item['backtrace'] . $eol;
        }
      }
      foreach ( $items as $key => $item ) {
        $timetotals[$item['name']][] = $diff;
      }
      $previous_items['timestamp']['sec'] = $sec;
      $previous_items['timestamp']['usec'] = $usec;
      $previous_items['items'] = $items;
    } while ( list($timestamp, $items) = each($GLOBALS['pmc_action_timer']) );
    $detail_list .= $eol . $break . $eol;
    $summary_list = $eol . $eol . $break . $eol . $eol;
    $summary_list .= 'Action overview: aggregate totals.' . $eol;
    if ( static::get_threshold_to_hide() > 0.0 ) {
      $summary_list .= 'Hiding items faster than ' . static::get_threshold_to_hide() . ' seconds.' . $eol;
    }
    $summary_list .= $eol . $break . $eol;
    do {
      $total_time = 0.0;
      if ( isset($times) ) {
        foreach ( $times as $time ) {
          $total_time += $time;
        }
      }
      if ( $total_time > static::get_threshold_to_hide() ) {
        $summary_list .= $tag . ' took approximately ' . round($total_time, 3) . ' seconds' . $eol;
      }
    } while ( list($tag, $times) = each($timetotals) );
    $summary_list .= $eol . $break . $eol;
    if ( $end_time < $start_time ) {
      $end_time = $start_time;
    }
    echo 'Request took ' . ( $end_time - $start_time ) . ' seconds from start to finish.' . $eol;
    echo $summary_list;
    echo $detail_list;
    ?>
    </pre>
    </div>
    <?php
  }
}
Pmc_Debug::record_action('bootup');

2. Поставете следния код във функциите на файла "includes/plugin.php":

function do_action($tag, $arg = “) {
  global $wp_filter, $wp_actions, $merged_filters, $wp_current_filter;
  // @custom start
  Pmc_Debug::record_action($tag);
  // @custom end 
function do_action_ref_array($tag, $args) {
  global $wp_filter, $wp_actions, $merged_filters, $wp_current_filter;
  // @custom start
  Pmc_Debug::record_action($tag);
  // @custom end 
function apply_filters($tag, $value) {
  global $wp_filter, $merged_filters, $wp_current_filter;
  // @custom start
  Pmc_Debug::record_action($tag);
  // @custom end 
function apply_filters_ref_array($tag, $args) {
  global $wp_filter, $merged_filters, $wp_current_filter;
  // @custom start
  Pmc_Debug::record_action($tag);
  // @custom end

3. Влезте във футера на вашата тема "source/themes/my-theme/footer.php" и поставете веднага след "wp_footer()":

Pmc_Debug::record_action(‘done’);
Pmc_Debug::print_recorded_actions();
НАГОРЕ